::cck::203::/cck::
::introtext::

 
 
Наручилац :Центар за културу  Младеновац
Адреса : Ул. Војводе Путника бр. 7
Местo : 11400 Младеновац
Интернет страница : www.ckm.co.rs
Шифра делатности : 09004
Матични број : 07068778
ПИБ : 101280997
 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) установа Центар за културу Младеновац oбјављује:
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
 
Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – куповина дигиталног аудио процесора “Dolby CP 750”.
Предмет јавне набавке:добра.
Општи речник набавки (ОРН):31710000 – електронска опрема.

::/introtext::
::fulltext::

Наручилац :Центар за културу Младеновац
Адреса : Ул. Војводе Путника бр. 7
Местo : 11400 Младеновац
Интернет страница : www.ckm.co.rs
Шифра делатности : 09004
Матични број : 07068778
ПИБ : 101280997

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) установа Центар за културу Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – куповина дигиталног аудио процесора “Dolby CP 750”.
Предмет јавне набавке:добра.
Општи речник набавки (ОРН):31710000 – електронска опрема.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Услови за учествовање у поступку:Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: „најнижа понуђена цена“ као и обавеза понуђача да изврши транспорт,монтажу и пуштање у рад са свим потребним мерењима и калибрисањем.
Увид и преузимање конкурсне документације:Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.ckm.co.rs
Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара – куповина дигиталног аудио процесора, ЈНМВ бр. 1/2016», „НЕ ОТВАРАТИ“ најдаље до 22 /.7.2016. године до 11,00 часова, на адресу Центар за културу Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за дигитализацију кинопројектора ул. Војводе Путника бр.7 , 11400 Младеновац.На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.
Отварање понуда:Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 22/7./.2016. године са почетком у 11,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.
Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Контакт:
За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:.“>.
У Младеновцу,Број: 1/2016, 14/.7.2016. године

PRUZMITE: KONKURSNA DOKUMENTACIJA

::/fulltext::

::cck::203::/cck::
::introtext::

 
 
Наручилац :Центар за културу  Младеновац
Адреса : Ул. Војводе Путника бр. 7
Местo : 11400 Младеновац
Интернет страница : www.ckm.co.rs
Шифра делатности : 09004
Матични број : 07068778
ПИБ : 101280997
 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) установа Центар за културу Младеновац oбјављује:
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
 
Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – куповина дигиталног аудио процесора “Dolby CP 750”.
Предмет јавне набавке:добра.
Општи речник набавки (ОРН):31710000 – електронска опрема.

::/introtext::
::fulltext::

Наручилац :Центар за културу Младеновац
Адреса : Ул. Војводе Путника бр. 7
Местo : 11400 Младеновац
Интернет страница : www.ckm.co.rs
Шифра делатности : 09004
Матични број : 07068778
ПИБ : 101280997

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) установа Центар за културу Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – куповина дигиталног аудио процесора “Dolby CP 750”.
Предмет јавне набавке:добра.
Општи речник набавки (ОРН):31710000 – електронска опрема.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Услови за учествовање у поступку:Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: „најнижа понуђена цена“ као и обавеза понуђача да изврши транспорт,монтажу и пуштање у рад са свим потребним мерењима и калибрисањем.
Увид и преузимање конкурсне документације:Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.ckm.co.rs
Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара – куповина дигиталног аудио процесора, ЈНМВ бр. 1/2016», „НЕ ОТВАРАТИ“ најдаље до 22 /.7.2016. године до 11,00 часова, на адресу Центар за културу Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за дигитализацију кинопројектора ул. Војводе Путника бр.7 , 11400 Младеновац.На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.
Отварање понуда:Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 22/7./.2016. године са почетком у 11,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.
Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Контакт:
За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:.“>.
У Младеновцу,Број: 1/2016, 14/.7.2016. године

PRUZMITE: KONKURSNA DOKUMENTACIJA

::/fulltext:: ::cck::203::/cck::

Ostavite komentar